מבצע מקספון "טלפון חכם 2014" – תקנון

1.1. "עורך ההגרלה" או " החברה" – מקספון

1.2. תקופת מבצע ההגרלות – בין התאריכים 3.11.2012 ועד 31.12.13 בחצות החברה תהיה רשאית להאריך או לקצר את תקופת המבצע, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף להוראות הדין.

1.3. "משרדי החברה" – קרית ביאליק, קרית ים, קרית טבעון.

1.4. "ההיתר"- ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977 (פורסם בילקוט הפרסומים 6401, ביום 1.1.2010, עמוד 1187). מבצע ההגרלות נערך בהתאם להיתר.

1.5. "האתר" – אתר החברה שכתובתו: "www.maxphone.co.il".

1.6. "משתתף" – אדם אשר רכש באחת מחנויות מקספון נכנס לפייסבוק והזין את פרטיו האישיים וחשבונית הקנייה לפי ההנחיות המפורטות באתר.

1.7. "המבצע" או "מבצע ההגרלות"- מבצע המיועד לכל מי שירכוש מוצר ממוצרי רשת החנויות מקספון,פרסום מבצע ההגרלות.

2. תנאים להשתתפות בהגרלה

2.1. כל משתתף אשר רכש מוצר באחת מחנויות מקספון והזין את פרטיו ופרטי חשבונית הקנייה באתר במהלך תקופת מבצע ההגרלות זכאי להשתתף בהגרלה.

2.2. לא ישתתפו בהגרלה עורך ההגרלה, חברות קשורות אחרות בקבוצת מקספון עוזר לעורך ההגרלה, וכן מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם של כל אחד מהם.

3. אופן ההשתתפות בהגרלה

3.1. לצורך השתתפות בהגרלה, משתתף אשר רכש מוצר באחת מחנויות רשת מקספון

3.2. כל רוכש אשר ישלים את הליך הרישום, ייכנס להגרלה וייקרא להלן: "משתתף/ים".

4. הפרסים

4.1. במסגרת ההגרלה יוגרלו 3 מכשירים סלולריים כאשר הזוכה יזכה לבחור אחד מהפרסים המוצגים("הפרס" או "הפרסים").

4.2. החברה רשאית לשנות את הפרסים או כל אחד מהם 4.3. האחריות הבלעדית לאספקתו, לטיבו, ולאיכותו של הפרס במסגרת מבצע ההגרלות, תחול על ״מקספון״ בלבד. למען הסר ספק, מובהר כי החברה לא תהיה אחראית בצורה כלשהי ולא תישא בשום אחריות לטיב הפרס, לאספקתו ולאיכותו ולכל אחד מהזוכים בהגרלה או מי מטעמם לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם מימוש הפרס.

5. ההגרלה

5.1. ההגרלה תיערך בחנות מקספון, ביום 31.12.13. החברה רשאית לשנות את מועד ההגרלה לפי שיקול דעתה ובכפוף להוראות הדין.

5.2. שיטת ההעלאה בגורל תהיה כדלקמן: כל משתתפי ההגרלה שמילאו פרטיהם באתר באופן תקין כאמור יוכנסו למאגר משתתפים. פרטי המשתתפים המופיעים במאגר ייוצאו לקובץ excel בפורמט של טבלה, כאשר כל שורה בטבלה תכיל את פרטי המשתתף, ותמוספר באמצעות מספר סידורי, בסדר כרונולוגי, בהתאם למועד שבו נרשמו המשתתפים להגרלה באתר האינטרנט. לכל משתתף יהיה מספר סידורי בהתאם לאמור, ומספר זה ייצגו בהגרלה שתבוצע בפועל.

5.3. במועד ביצוע ההגרלה, עורך ההגרלה יריץ פקודת הוצאת מספר רנדומלית בטבלת ה- excel וכך יישלפו באופן אקראי מספר סידורי 1, מבין כל המספרים המופיעים בטבלה המשתתפים ("המשתתף הזוכה").

5.4. המשתתף שייבחר לעיל ייקרא להלן "הזוכה".

5.6. תוצאות ההגרלה כפי שתקבענה על ידי המארגנים תהיינה סופיות ולא תהיינה ניתנות לערעור בכל דרך שהיא.

5.7. מקספון יהיה אחראי לטיפול בפניות המשתתפים, להכריע בכל מקרה של אי הבנה, ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון וכן להכריע בכל מחלוקת בין החברה לבין משתתף, זוכה או טוען לזכייה.

5.8. החלטת מקספון בכל הקשור למבצע זה הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין והמשתתפים מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת תוצאות ההגרלה.

6. התקשרות וזכאות לפרס

6.1. תוצאות ההגרלה יפורסם ביום 31.12.2013 בדף הפייסבוק של קריות באינטרנט ושל מקספון.

6.2. בנוסף החברה תיצור קשר עם הזוכה, באמצעות שיחת טלפון לפי הפרטים שהשאיר באתר, ותודיע לו על זכייתו בפרס.

6.3. איתורו של המועמד לזכייה ייעשה בשקידה ראויה וסבירה ויימשך לא יותר מארבעה עשר (14) ימי עסקים ממועד עריכת ההגרלה.

6.4. זוכה אשר לא אותר בתוך פרק הזמן הנקוב לעיל ו/או אשר החברה החליטה על ביטול זכייתו, לא יהיה זכאי לקבל את הפרס וזכייתו תבוטל. במקרה כאמור יוכרז מועמד חלופי כזוכה, בהתאם לסדר הגרלתו ועורכת ההגרלה תפעל לאיתורו כאמור לעיל וכחוזר חלילה.

6.5. הפרס יימסר לזוכה באמצעות הגעתו לאחד מסניפי מקספון שיקבעו מראש. על אף האמור לעיל, החברה רשאית למסור לזוכה את הפרס בדרך אחרת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

6.6. החברה לא תהא אחראית לאי הגעתו של הפרס לידי הזוכה, וזאת מבלי שתהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל מין וסוג שהוא כלפי החברה ו/או כל מי מטעמם בשל כך.

6.7. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, שליחת הפרס לזוכה תהיה בכפוף לזיהוי ואימות פרטי הזוכה בהתאם לפרטים המזהים שמצויים בידי החברה, להנחת דעתה של החברה (לרבות באמצעות זיהוי הזוכה באמצעות פרטים מזהים של הזוכה).

6.8. החברה שומרת לעצמה הזכות לעכב/לבטל את מסירת הפרס, ביו היתר, בקרות אחד המקרים הבאים:

6.8.1. חשש לאי תקינות ו/או זיוף.

6.8.2. חשש לאי עמידה של הזוכה בתנאי התקנון.

מובהר כי סעיף זה יחול אף אם הנסיבות המתוארות בו יתגלו לחברה לאחר שהפרס נמסר לזוכה ובמקרה כזה יהיה חייב הזוכה להשיב את הפרס לחברה.

6.9. הזכייה בפרס הינה אישית ואינה ניתנת להעברה ו/או להמחאה ואינה ניתנת להחלפה על ידי הזוכה, והזוכה לא יהיה רשאי להמיר את הפרס בפרס אחר ו/או בכסף ו/או בשווה כסף, בכל דרך שהיא.

6.10. זכאותו של כל זוכה תהא כפופה להוראות כל דין.

7. שונות

7.2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לכל פרסום אחר, תגברנה הוראות תקנון זה.

7.3. עצם השתתפות משתתף בהגרלה תיחשב כהסכמה מצדו לכל תנאי התקנון.

7.4. החברה תהיה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ומכל סיבה שהיא, להפסיק או לבטל את מבצע ההגרלות ו/או לשנות את תקנון מבצע ההגרלות ו/או לשנות את תנאי ההשתתפות בהגרלה ו/או לשנות את תקופת מבצע ההגרלות ו/או את המועדים ו/או הפרסים המוצעים במבצע ההגרלות לרבות להוסיף עליהן או לגרוע מהם, והמשתתף מוותר על כל טענה בנוגע לכך.

7.5. החברה או כל מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל תקלה או טעות בקשר עם מבצע ההגרלות (לרבות טעויות בפרסום, דפוס וכיו"ב), וכן לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שיגרמו למאן דהוא עקב טעות ו/או תקלה כאמור וכן לרבות קיצור או שינוי תקופת מבצע ההגרלות, והחברה רשאית, בשיקול דעתה הבלעדי, לבצע פעולות על מנת לתקן את הטעות, לרבות ביטל מבצע ההגרלות, שינוי הפרסים וכמותם או ביצוע כל פעולה אחרת, ולמשתתפים לא תהיינה כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה עקב הטעות ו/או התקלה ובקשר לנזק כלשהו שייגרם להם עקב הפעולות כאמור.

7.6. בכל מקרה לא תהיה למשתתף ו/או לזוכה כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד החברה ו/או כל עוזר לעורך ההגרלה ו/או כל מי מטעמם בכל עניין ודבר הקשור במבצע ההגרלות ובהגרלה, לרבות וללא הגבלה, בכל הקשור לאופן ביצוע ההגרלה, לקבלת ומימוש הפרס וכדומה.

7.7. בכל מקרה שיוכח בביהמ"ש, כי רשלנות של עורך ההגרלה ו/או מי מעובדיו, כולל העוזר לעורך ההגרלה, ו/או מי מטעמו, ו/או מי מטעמו, מנעה מצרכן כלשהו מלהשתתף במבצע או לזכות בזכייה כלשהי, יוגבל הפיצוי לו יהיה המשתתף זכאי לגובה ההוצאה הכספית הישירה אותה הוציא אותו משתתף בכדי להשתתף במבצע ובהגרלה ולא מעבר לכך.